Sobat pembaca yang budiman, ketika Nabi masih berada di tengah periode dakwah yang akan menerobos jalan antara pencapaian kesuksesan dan penindasan, sementara secercah harapan mulai tampak dari kejauhan negeri Yatsrib, maka terjadilah peristiwa Isra` dan Mi’raj. Mengenai kapan waktu terjadinya, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang kuat peristiwa Isra’ dan Mi’raj terjadi setelah wafatnya Khadijah , pada bulan Ramadlan tahun 10 dari kenabian. Beliau ini wafat sebelum datangnya wahyu yang mewajibkan shalat lima waktu sementara tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa shalat lima waktu diwajibkan pada malam Isra`.

Pembaca yang budiman, Para ulama hadits meriwayatkan rincian dari peristiwa menakjubkan tersebut. Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rohimahulloh berkata, ‘Menurut riwayat yang shahih bahwa Rasulullah di isra` kan dengan jasadnya dari al-Masjid al-Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai al-Buraq, ditemani oleh Jibril . Lalu beliau singgah di sana serta menjadi imam shalat bagi para Nabi, lalu menambat al-Buraq pada pintu masjid. Kemudian pada malam itu (pula), beliau di-mi’raj-kan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Jibril meminta agar pintu langit dibukakan untuk beliau lalu terbukalah pintunya. Disana, beliau melihat (Nabi) Adam, bapak manusia. Beliau memberi salam kepadanya lantas dia menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabian beliau . Selain itu, Allah juga menampakkan kepada beliau ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara dari sebelah kirinya.

Kemudian beliau di-mi’raj-kan lagi ke langit ke-dua. Jibril meminta agar dibukakan pintunya untuk beliau .

Di sana beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan ‘Isa bin Maryam , lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau .

Kemudian beliau di-mi’raj-kan lagi ke langit ke-tiga. Di sana beliau melihat nabi Yusuf  lalu memberi salam kepadanya. Dia membalasnya dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau . Kemudian di-mi’raj-kan lagi ke langit ke-empat. Di sana beliau melihat Nabi Idris -aims- lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut dan mengakui kenabian beliau . Kemudian beliau di-mi’raj-kan lagi ke langit ke-lima. Di sana beliau melihat Nabi Harun bin ‘Imran  lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut dan mengakui kenabian beliau .

Kemudian beliau di-mi’raj-kan lagi ke langit ke-enam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa bin ‘Imran lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut dan mengakui kenabian beliau . Tatkala beliau hendak berlalu, Nabi Musa menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, ‘apa yang membuatmu menangis?’. Dia menjawab, ‘Aku menangis karena rupanya ada seorang yang diutus setelahku tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku’. Kemudian beliau di-mi’raj-kan lagi ke langit ke-tujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim lalu beliau memberi salam kepadanya. Dia menyambut dan mengakui kenabian beliau . Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu al-Bait al-Ma’mur dinaikkan untuknya.

Kemudian beliau di-mi’raj-kan lagi menuju Allah , al-Jabbar. Beliau mendekat kepada-Nya hingga hampir benar-benar dekat. Lalu Dia mewahyukan kepada hamba-Nya ini dengan wahyu, mewajibkan kepadanya 50 waktu shalat. Beliau lalu kembali hingga melewati Nabi Musa . Dia lalu bertanya kepada beliau , ‘Apa yang diperintahkan kepadamu?’. Beliau menjawab, ’50 waktu shalat’. Dia berkata, ‘Umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu, kembalilah ke Rabb-mu dan mintalah keringanan/dispensasi untuk umatmu!’. Beliau menoleh ke arah Jibril seakan ingin memintakan pendapatnya dalam masalah itu.

Dia mengisyaratkan persetujuannya jika beliau memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawa beliau naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah , al-Jabbar sedangkan Dia Ta’ala berada di tempatnya –ini adalah lafazh al-Bukhary pada sebagian jalur periwayatannya– . Lalu Dia Ta’ala meringankannya menjadi 10 waktu shalat.

Kemudian beliau turun hingga kembali melewati Nabi Musa lagi lantas memberitahukan perihal tersebut kepadanya. Dia berkata kepada beliau ,Kembalilah lagi kepada Rabb-mu dan mintalah keringanan!’. Beliau masih ragu-ragu antara mengikuti saran Nabi Musa  dan meminta keringanan kepada Allah hingga akhirnya Dia Ta’ala menjadikannya 5 waktu shalat. Nabi Musa kemudian memerintahkan beliau agar kembali kepada Rabb dan memintakan keringanan lagi. Lalu beliau menjawab, ‘Aku malu kepada Rabb-ku akan tetapi aku rela dengan hal ini dan berserah diri’. Setelah beliau menjauh, datanglah suara memanggil, ‘Engkau telah menyetujui fardlu-Ku dan Aku telah memberikan keringanan untuk para hamba-Ku’ “ [1] -selesai sampai disini ucapan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rohimahulloh dalam kitabnya Zad al-Ma’ad’.

Pembaca yang budiman, Kemudian Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rohimahulloh menyinggung perbedaan persepsi seputar ru`yah (penglihatan) beliau terhadap Rabb-nya . Dia rohimahulloh juga menyebutkan ucapan Ibn Taimiyyah rohimahulloh mengenai hal ini, yang inti dari pendapat-pendapat yang disebutkannya tersebut menyatakan bahwa ru`yah (melihat Alloh Ta’alaa) dengan mata telanjang sama sekali tidak valid. Pendapat semacam ini tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun. Sedangkan nukilan yang berasal dari Ibnu ‘Abbas tentang ru`yah beliau secara mutlak dan ru`yah beliau dengan hati, pendapat pertama ini tidak menafikan pendapat kedua.

Selain itu Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rohimahulloh juga berkata bahwa, “firman Allah Ta’ala di dalam surat an-Najm,

artinya, “Kemudian dia mendekat lalu bertambah mendekat lagi”. Ungkapan ‘mendekat’ disini bukan yang dimaksud di dalam kisah Isra`. Ungkapan ‘mendekat’ yang terdapat di dalam surat an-Najm tersebut adalah ‘mendekat dan bertambah mendekat’ -nya Jibril sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Aisyah dan Ibnu Mas’ud . Arah pembicaraan di dalam ayat tersebut pun mendukungnya.

Sedangkan ‘mendekat dan bertambah mendekat’ yang ada pada cerita Isra` adalah jelas sekali menyatakan ‘mendekat dan bertambah mendekat’ –nya Rabb . Di dalam surat an-Najm tidak menyinggung tentang hal itu bahkan di sana terdapat penegasan bahwa beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya yang lain di Sidratul Muntaha. Jadi, Malaikat Jibril telah dilihat oleh Nabi Muhammad sebanyak dua kali dalam rupa aslinya, pertama di bumi dan kedua di Sidratul Muntaha.

Wallahu a’lam.